nr. 89 din 18.08.2017 privind aprobarea titlurilor de cetățeni de onoare ai municipiului Tarnaveni

R O M Â N I A                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                            
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.     89/18.08.2017
privind aprobarea titlurilor de cetățeni de onoare ai municipiului Tarnaveni 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din 18 august 2017;
Văzând Raportul  înregistrat sub nr. 15815/10.08.2017,  întocmit de administratorul public Sergiu Zeres;
În temeiul art. 36 alin.(8) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba titlurile de cetățeni de onoare ai municipiului Târnăveni persoanelor Solomon Ioan, Solomon Zosim, Orza Octavian.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

Preşedinte de şedinţă,

                                                                                                                      Avizează pentru legalitate
                                                                                                                                 Secretar,
                                                                                                                          
Blănaru Ștefan