nr. 92 din 31.08.2017 privind completarea preambulului Hotararii Consiliului local al municipiului Tarnaveni nr.82/27.07.2017

R O M A N I A
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI                                                   
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A   nr. 92/31 august 2017

 

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 august 2017;
Vazand Raportul intocmit de secretarul municipiului Stefan Blanaru, inregistrat sub nr.16534/24.08.2017;
In temeiul prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In baza art.36 si art.45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba completarea preambulului Hotararii Consiliului local al municipiului Tarnaveni nr.82/27.07.2017 cu un nou alineat care va avea urmatorul continut:

“In temeiul art.7 al.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenta in administratia publica”

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Tarnaveni

 

                Presedinte de sedinta
                Piaskovski Stanislav
In temeiul art.47 din Legea nr.215/2001, presedintele de sedinta refuza sa semneze, prezenta hotarare fiind semnata de urmatorii consilieri locali:
                Voda Mircea
                Tutecean Dan Cristian
                Popa Felician Lucian

 

                                                                                                                             Avizeaza pentru legalitate
                                                                                                                                                Secretar
                                                                                                                               
     Stefan Blanaru