nr. 90 din 31.08.2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, respectiv a spaţiului pentru comercializare mărfuri alimentare şi/sau nealimentare în suprafaţă de 16,35 mp situat în Târnăveni, str. Piaţa Agroalimentară Avram Iancu nr.8, corp.C, boxa 2, a Documentaţiei de atribuire, a Caietului de sarcini şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a lictaţiei publice cu strigare

R O M Â N I A                                                                       
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL
      

HOTĂRÂREA nr.90/31.08.2017
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, respectiv a spaţiului pentru comercializare mărfuri alimentare şi/sau nealimentare în suprafaţă de  16,35 mp situat în Târnăveni, str. Piaţa Agroalimentară Avram Iancu  nr.8, corp.C, boxa 2, a Documentaţiei de atribuire, a Caietului de sarcini şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a lictaţiei publice cu strigare

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de  31 august 2017;
Având în vedere Raportul  de specialitate, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 16437/23.08.2017;
În temeiul art. 36 alin.1, alin.2  lit.(c), alin.5 lit.(a), lit.(b), art. 45 şi art.123 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă, respectiv a spaţiului pentru comercializarea mărfurilor alimentare şi/sau nealimentare, în suprafaţă de 16,35 mp situat în Tarnaveni, str. Piaţa Agroalimentară Avram Iancu, nr.8, corp.C, boxa 2.

Art.2  Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă  Documentaţia de atribuire,  Caietul de sarcini şi   Regulamentul de organizare şi desfaşurare a licitaţiei publice cu strigare.

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcţia Economică.

              Presedinte de sedinta
                Piaskovski Stanislav

                                                                    Avizeaza pentru legalitate         
                                                                                Secretar,
                                                                                  Stefan Blanaru      

 

 

 

Anexei nr.1
Documentaţia de atribuire,  Caietul de sarcini şi   Regulamentul de organizare