nr. 91 din 31.08.2017 privind aprobarea criteriilor de repartizare în regim de închiriere a locuinţelor care fac parte din fondul locativ al municipiului Târnăveni şi a locuinţelor sociale

R O M Â N I A                                                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ                     
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr.91/31.08.2017
privind aprobarea criteriilor de repartizare în regim de închiriere a locuinţelor care fac parte din fondul locativ al municipiului Târnăveni şi a locuinţelor sociale

Consiliul local al municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 31 august  2017;

Văzând Raportul  de specialitate, întocmit în cadrul Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 16555/24.08.2017;

În temeiul art.30, alin.1,2,3 şi 4 din HGR 1275/2000  privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi art.42 şi 43 din Legea 114/1996, Legea locuinţei ;

În temeiul art. 36 şi al art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

 Art.1. Se aprobă criteriile de repartizare în regim de închirire a locuinţelor care fac parte din fondul locativ al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă criteriile de repartizare în regim de închirire a locuinţelor sociale din municipiul Târnăveni,  conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni, prin Direcţia Economică .

 

              Presedinte de sedinta
                Piaskovski Stanislav

 

                                                                                                              Avizeaza pentru legalitate                                                                                                                                   Secretar,
                                                                                                                           Stefan Blanaru

 

Anexei nr. 1

Anexei nr. 2