Concurs pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primăriei Municipiului Târnăveni

ANUNŢ

Concurs pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primăriei Municipiului Târnăveni,  care îndeplinesc condiţiile pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional

 Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 65, alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, aşa cum a fost modificată şi completată de Legea nr. 251/2006.

Condiţii cumulative pentru participarea la examen:

    Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, str. Primăriei nr.7, din municipiul Târnăveni, judeţul Mureş.

Proba scrisă se va desfăşura în data de: 16 octombrie 2017, ora 9,00;

Interviul va avea loc în data de: 18 octombrie 2017,  ora 14,00;

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare.

 Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în grad profesional va conţine în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere.

Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face în baza  prevederilor art.26, alin.(2) din H.G. nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

      

Primar,
MEGHEŞAN NICOLAE SORIN

 

 • Bibliografie comună funcţiilor publice de execuţie
 1. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare – republicată 2;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;
 3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • Bibliografie specifică  pentru promovarea functionarilor publici din cadrul Direcţiei – Poliţia Locală
 1. Legea nr. 155/2010-Legea politiei locale
 2. G.R nr.1332/2010, privind Regulamentul cadru de organizare si functionare a Politiei Locale
 3. G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor
 4. Legea nr. 61/1991, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala , a Ordinii si linistii publice

 

 • Bibliografie specifică  pentru promovarea functionarilor publici din cadrul Serviciul buget-contabilitate
 1. Legea contabilităţii nr.82/1991,  cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr.273/2006 -privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 3. Ordinul M.F.  nr.1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,  Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare
 4. O.M.F. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea ,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • Bibliografie specifică  pentru promovarea functionarilor publici din cadrul  Serviciul Impozite Taxe locale
 1. Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX- Impozite şi taxe locale, cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotararea Guvernului nr. 1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal(Titlul IX-Impozite și taxe locale) 
 3. Legea nr.273/2006 -privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
 • Bibliografie specifică  pentru promovarea functionarilor publici din cadrul Serviciului Public de  Asistentă Socială
 1. Lege nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social,
 2. Lege 416/2001 privind privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare.
 • Bibliografie specifică  pentru promovarea functionarilor publici din cadrul Compartimentului Dezvoltare Urbană, Avizare şi Coordonare
 1. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

PRIMAR,

MEGHEŞAN NICOLAE SORIN