COMUNICAT DE PRESĂ privind lansarea proiectului ”ACUM PENTRU VIITOR parteneriat social pentru dezvoltare durabila În Târnăveni, Mures”

                        

 

COMUNICAT DE PRESĂ
privind lansarea proiectului
ACUM PENTRU VIITOR  parteneriat social pentru dezvoltare durabila În Târnăveni, Mures

 

Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (Partener 1), în parteneriat cu Municipiul Târnăveni (Partener 2), Fundatia Buckner (Partener 3), Scoala Gimnazială nr. 3 Târnăveni (Partener 4), anunta lansarea proiectului strategic cu titlul ACUM PENTRU VIITOR – parteneriat social pentru dezvoltare durabila în Târnăveni, Mures (Cod SMIS 101455), număr contract de finantare POCU/18/4/1 /101455, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020; Axa prioritară 4 – Incluziunea socială si combaterea sărăciei; Cod apel: POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunitati marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii roma (acele comunitati în care populaţia apartinând minoritatii roma reprezintă minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitatii) aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate; Componenta 1 – Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360 grade) în comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome – Regiuni mai putin dezvoltate; Operatiunea – Reducerea numărului de comunitati marginalizate în care exista populatie apartinând minorititii roma (acele comunitati în care populaţia apartinând minoritatii roma reprezintă minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitătii) aflate în risc de sărăcie si excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate; Schema de ajutor de stat – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritătii rome.

Cu ocazia lansării proiectului, domnul Sorin Meghesan, Primarul Municipiului Târnăveni a declarat Proiectul nostru va contribui, în buna măsură, la reducerea decalajelor în privinta nivelului de trai din Târnăveni. Este un proiect care ne va ajuta să îmbunătatim nivelul educational, al serviciilor medicale si sociale, precum si activitatile antreprenoriale din orasul nostru. Proiectul pe care îl vom implementa în următorii 3 ani este o parte importantă din strategia municipiului Târnăveni, pe care vrem să îl transformam într-un oras prietenos si într-un mediu propice vietii de familie”.

Odată cu lansarea proiectului, domnul Florin Moisă în calitate de Presedinte a Fundatiei Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi a declarat: Este un moment important pentru partenerii proiectului si pentru populatia de eînie romă din municipiul Târnăveni. Proiectul vine în întâmpinarea problemelor reale cu care se confruntă populaţia de romi atunci când doresc să acceseze cursuri de calificare, să isi crească sansele de obtinere a unui un loc de muncă, să acceseze servicii sociale si medicale de calitate, să beneficieze de educatie de calitate si să obtină acte de identitate si proprietate sail să aibă conditii de locuire mai bune.

Bugetul total al proiectului este de 13.891.672,94 lei, din care valoarea co-finantarii eligibile a parteneriatului este în valoare de 69.947,57 lei. Proiectul se implementează în municipiul Târnăveni, judetul Mures pe o perioadă de 36 luni, în perioada August 2017 – lulie 2020.

Obiectivul general al proiectului este promovarea accesului egal la masuri integrate de educatie, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale, acte, locuire, antidiscriminare pentru persoanele din zone urbane marginalizate din municipiul Târnăveni, judetul Mures, aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din comunitatile marginalizate în care există populatie apartinând minoritatii rome.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv 1 – Acordarea si dezvoltarea de servicii socio-medicale, acordarea sprijinului în obtinerea de acte de proprietate si identitate, tmbunătatirea conditiilor de locuire, realizarea unei campanii de antidiscriminare pentru persoanele din municipiul Târnăveni, judetul Mures, aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome.

Obiectiv 2 – Dezvoltarea deprinderilor pentru accesarea de locuri de munca pentru 376 de persoane din municipiul Târnăveni,   judetul Mures  aflate în  risc  de  sărăcie  si  excluziune  sociala  din  comunitatile marginalizate în care există populatie apartinând minoritatii rome.

Obiectiv 3 – Sprijinirea cresterii calitatii actului educational pentru 120 de copii prescolari si scolari si 40 de tineri si adulti din cadrul persoanelor din municipiul Târnăveni, judetul Mures aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din comunitatile marginalizate în care există populatie apartinând minoritatii rome.

Activitatile principale ale proiectului sunt:

ACTIVITATEA 1 Managementul proiectului;

ACTIVITATEA 2 Informare si publicitate;

ACTIVITATEA 3 Realizarea procesului educativ de recuperare scolară si încurajare pentru 120 de copii prescolari si scolari si 40 de tineri si adulti pentru programul A doua Sansă;

ACTIVITATEA 4 Sprijinirea a 376 de persoane din comunitatile tintă vizate pentru cresterea accesului pe piaţa muncii;

ACTIVITATEA 5 Sustinerea antreprenoriatului în cadrul comunitatii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu pentru 120 de persoane;

ACTIVITATEA 6 Sprijinirea dezvoltării si furnizării de servicii socio-medicale la domiciliu si în cadrul centrului comunitar integrat pentru 750 de persoane din comunitatile tintă vizate;

ACTIVITATEA 7 Activitati de îmbunătatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tintă;

ACTIVITATEA 8 Acordarea de asistenta juridică pentru reglementari acte de proprietate, identitate, stare civilă, de obtinere a drepturilor de asistenta socială;

ACTIVITATEA 9 Campanii de informare si constientizare/actiuni specifice în domeniul combaterii discriminării si actiuni de implicare activă si voluntariat al membrilor comunitatii în solutionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/Acţiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate.

Rezultatele principale propuse în proiect sunt:

Grupul tintă total este format din 750 de persoane din municipiul Târnăveni. În cadrul proiectului va fi realizat un complex de actiuni integrate, în 5 zone urbane marginalizate, denumite: Zona ZUM 1 (Str. Avram lancu, Str. Plugarilor, Str. Câmpului), Zona ZUM 2 (Str. Dezrobirii, Str. Macului, Str. Cerbului, Str. Avram lancu, Str. 1 lunie, Str. 13 Mai), Zona ZUM 3 (Str. 1 lunie, Str. Fagului, Str. Macului, Str. Pinului, Str. Toamnei), Zona ZUM 4 (Str. Cart. Livezii, Str. Avram lancu), Zona ZUM 5 (Str. Cart. Livezii, Str. Avram lancu, Str. Măcesului, Str. Melodiei, Str. Cart. Dâmbău), având la bază următoarele componente principale:

Componenta Servicii socio-medicale – 750 de persoane (adulti, copii), din care aproximativ 150-200 de familii si persoane beneficiare individual (care nu pot fi asociate neapărat unei familii), vor fi sprijiniti de către Municipiul Târnăveni si vor beneficia în mod integrat, atat de servicii socio-medicale, cat si de celelalte servicii din cadrul proiectului. Modernizarea/repararea si dotarea cu mobilier si echipamente specifice serviciilor socio-medicale a Centrului de servicii socio-medicale de urgenta, cu destinatie multifunctional!, LEONARDO DA VINCI; Centrul va contine următoarele spatii si birouri efective: sala multifunctional, birouri asistenti sociali, sala de asteptare, cabinete: psihologie, kinetoterapie, juridic, medical, asistenta socială, ocupare.

Componenta Ocupare – 376 persoane beneficiare adulte, din grupul tintă total de 750 de persoane, vor primi sprijin din partea Fundatiei Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, în cadrul procesului de informare, consiliere profesionala. Din aceste 376 de persoane adulte, pentru un număr de 300 de persoane, se va realiza procesul de mediere pe piaţa muncii. Pentru 226 de persoane adulte, din cele 376 de persoane, se vor realiza demersurile necesare pentru selectia, înscrierea, derularea si finalizarea de cursuri de calificare, participarea la examenul de absolvire, finalizat  in urma promovării, cu acordarea de diplome de calificare recunoscute la nivel national. Din cele 376 de persoane adulte, se vor selecta 114 persoane beneficiare, din care minim 20 de femei, pentru care se vor face demersurile necesare pentru procesul de angajare.

Componenta Antreprenoriat – pentru 120 de persoane, din cele 376 de persoane care vor participa la componenta ocupare, Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi va face demersurile necesare pentru realizarea de cursuri de instruire antreprenorială. În cadrul acestui proces de lucru, se vor selecta un număr de 50 de persoane care vor fi sprijinite să elaboreze planuri de afaceri. Din aceste 50 de planuri de afaceri, se vor selecta un număr de 5 planuri de afaceri pentru înfiintarea unui număr de 5 afaceri prin acordarea de consiliere si mentorat antreprenorial, acordarea, pentru dezvoltarea afacerilor, a unui număr de 5 subventii in valoare de 25.000 Euro pentru fiecare afacere, acordarea de mentorat si suport în derularea afacerilor.

Componenta Educatie – 120 de copii (30 copii prescolari si 90 de copii scolari) vor fi sprijiniti de către Fundatia Buckner pentru a avea rezultate scolare mai bune si pentru integrarea în sistemul de învatamânt prescolar, primar, gimnazial. Acţiunile educationale propuse în proiect vin în întâmpinarea nevoilor prescolarilor, elevilor din ciclul primar si gimnazial care provin din familii defavorizate si vulnerable, neavând, din păcate, posibilitati materiale în sustinerea copiilor pe plan educational, fapt care conduce, inevitabil, la abandonul scolar. Un număr de 40 de tineri/adulti din comunitatile tintă vizate vor participa la programul de învatamânt A doua Sansă. Programul „A doua sansa“ care va fi derulat de Scoala nr. 3 (Partener 3) are drept scop sprijinirea unui număr de 40 de persoane, cu vârsta de peste 14 ani, care nu au finalizat învătamântul gimnazial (clasele 1-4 si clasele 5-8), astfel încât acestea să îsi poată completa si finaliza educatia de bază din cadrul învatamântului obligatoriu, precum si pregătirea ulterioară pentru obtinerea unei calificări profesionale într-un anumit domeniu. Din punct de vedere metodologic, persoanele care absolvă toate nivelurile, au aceleasi drepturi cu absolventii învătamântului obligatoriu, obtin un portofoliu personal pentru educatie permanenta si foaia matricolă. Acestia îsi vor putea finaliza studiile gimnaziale, urmărindu-se obtinerea diplomelor de absolvire de tip A doua sansă, emise de către Ministerul Educatiei.

Componenta Locuire – aproximativ 300 de persoane din grupul tintă, care locuiesc în cele 60 de locuinte din blocul de locuinte situat pe strada Dezrobirii nr. 4, vor fi sprijiniti de către Municipiul Târnăveni si se urmareste să se crească sansele de îmbunătatire a conditiilor de locuit pentru a reduce pericolul pe care locuirea precară tl reprezintă pentru siguranta familiilor pentru a facilita tmbunătatirea stării de sănătate si a capacitatii de învatare si ocupare a persoanelor din grupul tintă. în procesul de reabilitare si modernizare se vor utiliza alternative ecologice si auto sustenabile.

Componenta Acte – Municipiul Târnăveni va realiza demersurile necesare de obtinere a 38 de acte de proprietate pentru familii/gospodarii din grupul tintă al proiectului. în perioada proiectului, se va acorda suport pentru obtinerea a 120 de acte de identitate definitive, 50 de certificate de nastere, 100 de acte de stare civilă si obtinerea drepturilor de asistenta socială pentru 100 de familii. Se urmareste cresterea sanselor ca aceste familii/gospodării să poată să îsi obtină acte de identitate definitive, să încheie contracte cu furnizorii de servicii (curent, gaz, apa, salubritate, etc) si să dispună legal asupra imobilului (înstrăinare, succesiune, schimb, etc). Rezolvarea unor probleme grave privind obtinerea actelor de proprietate si de identitate pentru persoanele beneficiare.

Componenta Campania Antidiscriminare – toti partenerii proiectului vor implementa la nivel local o campanie cu mesaje antidiscriminare cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR” – egalitate de sanse pentru toti localnicii”. Se va urmări transmiterea unor mesaje prietenoase, prin care ne propunem să atragem atentia că discriminarea si rasismul nu îsi au locul în Târnăveni si că aceste forme de necomunicare sunt dăunătoare. Se vor realiza si 5 dezbateri locale cu teme legate de combatere a discriminării, egalitatii de sanse, egalitatii de gen si promovarea dezvoltării durabile. în cadrul acestor dezbateri se vor atinge si subiecte ca pregătirea procesuliii de desegregare si integrare a grupului marginalizat în societate (în special cele ce vizează desegregarea scolară si cea legată de’locuire). Se va elabora o strategic locală privind eliminarea tuturor formelor de discriminare si completarea strategiei de dezvoltare a localitatii cu elementele esentiale din strategia privind antidiscriminarea. Se vor realiza 10 parteneriate locale care să aibă în vedere promovarea bunelor practici de convietuire locală.

Proiect cofinantat din Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Date de contact: Pentru informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: info@romacenter.ro. Persoana de contact: Florin Moisă, Manager de proiect, Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi. Telefon: 0264 420 470. Fax: 0264 420 474.