Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante: Şef formaţie muncitori la Sector Intreţinere Reparaţii Străzi; muncitor calificat treapta I la Sector Sere Spații Verzi si educator la Cresa

Nr.  18582/28.09.2017

A N U N T

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI, jud. MUREŞ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

 • Sector Intreţinere Reparaţii Străzi

– un post – Şef formaţie  muncitori

 • Sector Sere Spații Verzi

– un post – muncitor calificat  treapta I

 • Creșa

– 1 post – educator 

 

CONDITII NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE:

CONDIȚII GENERALE:

    Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte  condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6.   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

CONDITII SPECIFICE:

 • Sector Intreţinere Reparaţii Străzi
 • Şef formaţie muncitori

– studii medii – profil tehnic

– minimum 2 ani vechime în meserie

 • Sector Sere Spații Verzi
 • Muncitor calificat treapta I

– studii generale  şi calificare în meseria  de  floricultor sau mecanic,

– minimum 9 ani vechime în meserie

 • Creșa
 • Educator

– studii superioare în domeniul pedagogic absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

– cu sau fără vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conf art. 6 din HGR nr. 286/2011: 

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

                 În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

                Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

   

   Concursul  constă din 2 probe şi se va desfăşura conform calendarului:

– Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data afişării  anunțului,  orele 15,00, la sediul instituției, P-ţa Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni,

proba scrisă: în data   de 30.10.2017, orele 10,00 la sediul instituţiei,

interviul: în data 01.11.2017 ora 10,00 la sediul instituţiei.

PERSOANA DE CONTACT : D-na Salahub Cristina Ecaterina, consilier – telefon 0265/443400- interior 39.

 

 

 

PRIMAR,                                       SECRETAR

                    Nicolae-Sorin Megheşan                              Ştefan Blănaru

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la anuntul  Nr. 18582/28.09.2017

 

BIBLIOGRAFIA   DE CONCURS

PROPUSA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  VACANTE:

   

Bibliografie comuna        

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice,
 2. Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.

 

 

 1. Bibliografie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Sector Sere Spatii Verzi
 • muncitor calificat treapta I
 1. Floricultura-autori: V. Sonea, Afrodita Pavel, Natalia Ailincai,Elena Selaru;
 2. Arboricultura ornamentala si arhitectura peisagera – autori: V.Sonea, L.Palade, A.F. Iliescu.
 3. Lăcătuşărie de mână, de Tomas Gross, editura Gutinul- Operaţiile de lăcătuşărie

 

 1. Bibliografie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Creșei
 • educator

1.Legea nr 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ulterioare

 1. Legea nr. 116/2002 privind privind prevenirea  si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile ulterioare,
 2. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului , cu modificarile ulterioare, republicata,
 3. Legea nr 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor- Publicata cu completarile si modificarile ulterioare,
 4. HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare  si functionare a creselor  si a  altor unitati  de educatie  timpurie  anteprescolara;
 5. Legea Educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Activitati de invatare pentru copii foarte mici 0-3 ani- Ghid pentru activitati zilnice-editor Carolyn Rutsch, editura VANDEMODE, 2005-UNICEF PROGRAMUL ,,Promovarea  educatiei Timpurii’.
 7. Manual de formare a specialistului in copilaria timpurie-editura Humanitas 2009.

 

 • Şef formaţie muncitori din cadrul Sectorului Intreţinere Reparaţii Străzi

 

 1. Intretinerea si Exploatarea Drumurilor – L. Nicoara, V.Munteanu, N. Ionescu, Editura Tehnica Bucuresti 1979 – Cap. II, Cap. IV, Cap. V, Cap. VI, Cap. VII, Cap. X
 2. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă: Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
 3. LEGEA nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

PRIMAR,

Nicolae-Sorin Megheşan