CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

ROMANIA
JUD. MURES
MUN. TARNAVENI

PRIMARIA
Nr. 18588/28.09.2017

 

ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

 1. Consilier juridic clasa I gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Centrul de Informare pentru Cetaţeni
 2. Referent clasa III gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Dezvoltare Urbană, Avizare şi Coordonare

 

 • Condiţii de participare la concurs :

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2):
 1. să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. să aibă o capacitate deplină de exerciţiu;
 5. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 8. să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 9. să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 Condiţii specifice:

 1. Consilier juridic clasa I gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Centrul de Informare pentru Cetaţeni
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
 • cunoştinţe operare pe calculator: nivel solicitat nivel de bază.
 1. Referent clasa III gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Dezvoltare Urbană, Avizare şi Coordonare
 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
 • cunoştinţe operare pe calculator: nivel de bază.

 

 • Condiţiile de desfăşurare a concursului:

      –  data de desfăşurare a concursului :  – proba scrisă 15.11.2017, orele 10,00;

                                                             – interviu  17.11.2017, orele 14,00;

      –  locul de desfăşurare a concursului : sediul instituţiei, Municipiul Târnăveni, strada Piaţa Primăriei , nr. 7.

 Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.

 

 Locul de depunere a dosarelor de înscriere : Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Târnăveni.

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAŢII SUPLIMENTARE ŞI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE, PERSOANA DE CONTACT : D-NA MACARIE VIORICA– TELEFON 0265/443400.      

PRIMAR,
NICOLAE-SORIN MEGHEŞAN

 

 Bibliografia de concurs

Bibliografia comună

 1. Legea nr. 188 /1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 (r1), cu modificarile şi completările ulterioare;

 

Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de Consilier juridic  clasa I gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Centrul de Informare pentru Cetaţeni

1.  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
2. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
5. Legea nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali.

 

Bibliografie pentru ocuparea funcției publicede Referent  clasa III grad profesional superior din cadrul  Compartimentului Dezvoltare Urbană, Avizare şi Coordonare

 1. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, r2, cu modificările şi completările ulterioare, cap. III.

 

            PRIMAR,
NICOLAE-SORIN MEGHEŞAN