nr. 100 din 09.10.2017 privind aprobarea proiectului „Spune NU coruptiei. Etica si integritate in fiecare zi”, precum si a contributiei proprii a municipiului Tarnaveni de 2% din valoarea eligibila a bugetului gestionat in proiect

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 100/09.10.2017 
privind aprobarea proiectului „Spune NU coruptiei. Etica si integritate in fiecare zi”, precum si a contributiei proprii a municipiului Tarnaveni de 2% din valoarea eligibila a bugetului gestionat in proiect

 Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, in sedinta extraordinara din 09.10.2017;

Văzând referatul nr. 19.152/05.10.2017, intocmit de d-na Petru Mirela Oana – consilier Compartiment de Specialitate Proiecte cu Finantare Internationala, privind proiectul „Spune NU coruptiei. Etica si integritate in fiecare zi”;

Luand in considerare prevederile Programului Operational Capacitate Administrativa, Cererea de proiecte POCA/125/2/2 (CPI/2017) – Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul autoritatilor si institutiilor publice locale, din regiunile mai putin dezvoltate; Obiectivul specific 2.2: Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice ;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba proiectul cu titlul „Spune NU coruptiei. Etica si integritate in fiecare zi”.

Art.2. Se aproba cofinantarea proiectului mentionat la art.1, de catre municipiul Târnăveni, cu suma de 5.985,56 lei, reprezentand 2% din valoarea eligibila a bugetului gestionat in proiect, respectiv 299.277,96 lei.

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

               Preşedinte de şedinţă,
               
         Popa Ovidiu

                                                                                                              Avizează pentru legalitate
                                                                                                                             Secretar,
                                                                                                                    Blănaru Ștefan