nr. 101 din 09/10/2017 privind aprobarea documentatiilor de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a unor activitati specifice serviciului public de salubrizare.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

  HOTARAREA nr.101/09/10/2017 

Consiliul local al municipiului Târnăveni intrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.10.2017;

Văzând Referatul de specialitate intocmit de sing.Coros Elena din cadrul Compartimentului Unitate Locala de Monitorizare, inregistat cu nr. 18.074/21.09.2017;

In temeiul Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităților, HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii si a HCL 43/31.01.2016 si HCL 12/26.01.2017, ;

În baza prevederilor art. 36 alin. (6) si al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica al.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.  Se aproba documentatia de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a  activitatii serviciului public de salubrizare de :

“Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare.” formata din   Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal cu datele de identificare ale persoanelor ce detin functii   de decizie in cadrul autoritatii contractante, Fisa de date, Formulare, Strategia de contractare, Caietul de sarcini si Contractul de concesiune servicii, ce constituie anexa 1A, 1B, 1C, 1D, 1E,1 F, 1 G, la prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba documentatia de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a  activitatii serviciului public de salubrizare de

“Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.” formata din   Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal cu datele de identificare ale persoanelor ce detin functii   de decizie in cadrul autoritatii contractante, Fisa de date, Formulare, Strategia de contractare, Caietul de sarcini si Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune, ce constituie anexa 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, la prezenta hotarare.

Art.3. Imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni sa semneze documentatia necesara  delegarii gestiunii prin concesiune a  activitatilor serviciului public de salubrizare.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceşte Primarul Muncipiului Târnăveni.                                        

 

 

 

 

                     Presedinte de sedinta

                       Popa Ovidiu

 

 

                                                                                                                                 Avizeaza pentru legalitate     

                                                                                                  Secretar,

                                                                                                                                              Blanaru Stefan