nr. 95 din 28.09.2017 privind completarea Hotararilor nr.87 si 88 din 18.08.2017

R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                             
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 95/28.09.2017
privind completarea Hotararilor nr.87 si 88 din 18.08.2017 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 28.09.2017;

Văzând Raportul  înregistrat sub nr.,  întocmit de Consilier Juridic Precup Dacian;

În temeiul art. 36 si art.45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba completarea art.1. al HCL nr.87/18.08.2017 care va avea urmatorul continut:

“Se aproba manualul de indentitate și brandul Municipiului Târnăveni conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare”

Art.2. Se aproba completarea art.1 din HCL nr.88/18.08.2017 care va avea urmatorul continut:

“Se aproba imnul Municipiului Târnăveni conform anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare”      

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

Preşedinte de şedinţă,
Popa Felician Lucian    

 

                                                                                                                 Avizează pentru legalitate
                                                                                                                               Secretar,
                                                                                                                           Blănaru Ștefan