nr. 96 din 28.09.2017 privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheituielilor asimilate investitiilor pe anul 2017.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 H O T Ă R Â R E A nr. 96 /28.09.2017 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 28.09.1017;

                Văzând  referatul  cu nr. 18078 din data de 21.09.2017, întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

                În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

                În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor pe anul 2017:

1. CU FINANŢARE DIN BUGETUL LOCAL

Schimbarea învelitorii la acoperișul blocului ANL (DALI) din Aleea Garii, nr. 5

Locuințe pentru tineri destinate închirierii, jud. Mureș, Municipiul Târnăveni, str. Progresului, nr. 20, Etapa I (Avize, conform Certificatului de Urbanism)

– Amenajarea unui grup sanitar la Școala Primară Decebal din Bobohalma (S.F.)

– Modernizarea instalației de încălzire și montare CT la Grădinița cu PP nr. 1 din str. A. Iancu

2. CU FINANŢARE DIN BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII

– Elevator auto

– Licențe la Casa de Cultură M. Eminescu

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

      Preşedinte de şedinţă
      Popa Felician Lucian

                                                                                     Avizează pentru legalitate
                                                                                                  Secretar,
                                                                                               Stefan Blanaru