nr. 97 din 28.09.2017 privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare piața agroalimentară Târnăveni” pentru perioada 2017-2018

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.97/28.09.2017
 privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții  ”Modernizare piața agroalimentară Târnăveni” pentru perioada 2017-2018

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 28  septembrie  2017;

Văzând Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare piața agroalimentară Târnăveni” pentru perioada 2017-2018,  înregistrat sub nr. 18.036/20.09.2017;

În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor  bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;

În conformitatea cu prevederile art.4, alin. din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (4), art.45 alin.(2) lit.(a) și art.115 alin.(1), lit.b)  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se aprobă creditele de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții  ”Modernizare piața agroalimentară Târnăveni” pentru perioada 2017-2018, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni și Serviciul investiții, achiziții și servicii publice..

 

Preşedinte de şedinţă,
Popa Felician Lucian    

                                                                                                                 Avizează pentru legalitate
                                                                                                                               Secretar,
                                                                                                                           Blănaru Ștefan