Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere, la concursul organizat in data de 30.10.2017

ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA
Nr.  20768/ 23.10.2017

Rezultatul selectiei dosarelor  de inscriere,
la  concursul organizat in data de 30.10.2017 –proba scrisa  , pentru  ocuparea posturilor contractuale vacante de executie :

Avand in vedere  prevederile  art. 20 din H.G.R. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  sau temporar vacant corespunzator  functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri  publice, comisia de concurs comunica  urmatoarele:

NR               CANDIDATI REZULTAT VERIFICARE DOSARE CONCURS MOTIVUL RESPINGERII
Sef formatie muncitori – Sector Intretinere Reparatii Strazi
1 ALECU LAUREAN ADMIS  
2 STEF VALENTIN DUMITRU ADMIS  
3 OLTEAN IOAN ADMIS  
4 LASZLO JOZSEF ADMIS  
5 KORODI STEFAN ADMIS  
6 SURDU MIHAIL ADMIS  
7 MURESAN IOAN ADMIS  
8 CIOC GHEORGHE RESPINS Conf. art. 4 alin.(1) din HGR. 286/2011, nu indeplineste conditia specifica de studii, respectiv studii medii, conditie prevazuta in  anunt.
Muncitor calificat treapta I – Sector Sere Spatii Verzi
1 DUNCA GAVRILA ADMIS  
2 CIOC GHEORGHE RESPINS Conf. art. 4 alin.(1) din HGR. 286/2011, nu face dovada calificarii pt. ocuparea postului de muncitor calificat tr. I,   respectiv floricultor sau mecanic,  conditie prevazuta in  anunt.
3 OLTEAN MARINELA RESPINS Conf. art. 4 alin.(1) din HGR. 286/2011, nu indeplineste conditia specifica de vechime minima, respectiv de 9 ani, conditie prevazuta in  anunt.

 

Candidatii admisi vor sustine proba scrisa in data de 30.10.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, Piata Primariei, nr. 7.

Candidatii nemultumiti de rezultatele  obtinute vor formula contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii  selectiei dosarelor  conform art.31 din HGR 266/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretariatul comisiei de solutionaree a contestatiei.

Afisat azi 25.10.2017, la ora  10 ,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si  pe pagina de internet proprie.

                                               Secretar comisie,
                                                Salahub Cristina