nr.102 din 26.10.2017 privind aprobarea suprafetelor de teren ale unor imobile aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.102/26.10.2017
privind aprobarea suprafetelor de teren ale unor imobile aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  26 octombrie 2016;

Văzând referatul nr.20247/18.10.2017, întocmit de dl. ing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului cadastru și banca de date urbane ;               

 În temeiul art. 36 şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba înscrierea  în Cartea Funciara a suprafeţelor de teren ale imobilelor aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni, cuprinse in tabelul de mai jos, rezultate in urma masuratorilor de precizie, conform planurilor de amplasament si delimitare anexate:

 

Nr crt Cod de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală Suprafaţă din măsurători
1. 1.6.2 Grădinița Teren intravilan Str. Dezrobirii, nr. 7 1920   Primăria Târnăveni 399 mp
2. 1.6.2 Grădinița cu program prelungit Str. Avram Iancu, nr. 12 1956   OUG 30/2000 485 mp
3. 1.8.1 Teren intravilan- Zonă verde Bobohalma FN Zona centrală 1956   HCL 58/1999 Primăria Târnăveni 6258 mp

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Presedinte de sedinta

                 Popa Ovidiu                                    

                                                                                                                             Avizeaza pentru legalitate

                                                                                                                                               Secretar

                                                                                                                                    Stefan Blanaru