nr. 103 din 26.10.2017 privind aprobarea modificarii Organigramei Primariei municipiului Tarnaveni si a Serviciilor Publice de interes Local

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      
  

HOTĂRÂREA nr. 103/26.10.2017

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2017,

Văzând referatul de necesitate al Serviciul O.S.R.U. înregistrat sub nr. 20377/19.10.2017,

În baza raportului final al comisiei de examinare nr. 18883/02.10.2017, încheiat cu ocazia desfăşurării examenului de promovare în clasă a unui funcţionar public din aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnăveni, care a absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată şi a raportului final al comisiei de examinare nr. 20194/17.10.2017, încheiat cu ocazia desfăşurării examenului de promovare în grad a unor funcţionari  publici ,

In conformitate cu prevederile art.63, art. 65,  art. 68, art. 107 alin. (2) din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, precum şi ale art. 121, alin.(1) litera a),  litera b)  şi Cap. IV, Secțiunea a 2-a – Promovarea în grad profesional şi  ale Secţiunii a 5-a – Promovarea în clasă din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,

Având în vedere prevederile art. 14 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.1932/2009, de aprobare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor,

Potrivit prevederilor art. 31 şi art.  5 din Anexa nr. VIII cap. I lit. B. Reglementări specifice funcţionarilor publici la Legea-cadru nr. 153/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

In temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

 Art.1. (1) Se aprobă transformarea unor posturi din statul de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni şi serviciile publice de interes local ale Municipiului Târnăveni, în vederea promovării funcţionarilor publici în grad profesional imediat superior, după cum urmează:

Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul  Direcţiei Economice

  1. Transformarea funcţiei publice specifice de execuţie de inspector clasa I grad profesional principal (funcţie publică ocupată de Popa Daniela) în inspector clasa I grad profesional superior

Serviciul Buget Contabilitate  din cadrul Direcţiei Economice

  1. Transformarea funcţiei publice specifice de execuţie de consilier clasa I grad profesional principal (funcţie publică ocupată de Călugăr Andreea-Elena) în consilier clasa I grad profesional superior

Compartimentului Dezvoltare Urbană, Avizare şi Coordonare din cadrul Direcției Tehnice și Urbanism Amenajarea Teritoriului

  1. Transformarea funcţiei publice specifice de execuţie de referent de specialitate clasa II grad profesional principal (funcţie publică ocupată de Moldovan Alina-Ioana) în referent de specialitate clasa II grad profesional superior

Compartimentul Ordine şi Linişte Publică şi Paza Bunurilor din cadrul Direcției – Poliția Locală

  1. Transformarea funcţiei publice specifice de execuţie de polițist local clasa III grad profesional principal (funcţie publică ocupată de Hanc Claudiu) în polițist local clasa III grad profesional superior

Compartimentul  Consiliere Servicii Sociale din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială

  1. Transformarea funcţiei publice specifice de execuţie de consilier juridic clasa I grad profesional principal (funcţie publică ocupată de Obreja Cosmina) în consilier juridic clasa I grad profesional superior
  2. Transformarea funcţiei publice specifice de execuţie de inspector clasa I grad profesional principal (funcţie publică ocupată de Rebegel-Cisar Simona-Elena) în inspector clasa I grad profesional superior

Compartimentul  Asistenta Sociala din cadrul Serviciul Public Asistență Socială

  1. Transformarea funcţiei publice specifice de execuţie de inspector clasa I grad profesional principal (funcţie publică ocupată de Moga Felicia) în inspector clasa I grad profesional superior.

(2) Se validează Dispoziţia primarului Municipiului Târnăveni nr.1156/03.10.2017 privind transformarea funcţiei publice de execuţie de referent specialitate clasa II, grad profesional superior (funcţie publică ocupată de domnul Petru Ovidiu-Gabriel) în consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Cadastru şi Banca de Date Urbane – Direcţia Tehnică și Urbanism Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, ca urmare a promovării examenului de promovare în clasă.

 

 (3) Se aprobă transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie din statul de funcţii al Compartimentului Informatică -Direcţia Tehnică și Urbanism Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, din funcţie publică de nivel superior în funcţie publică de nivel inferior, după cum urmează:

– Transformarea funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional superior (S), în consilier clasa I grad profesional debutant (S),

 

(4) Se aprobă transformarea a două posturi contractuale de execuție vacante din statul de funcţii al Creșei din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, din posturi de nivel superior în posturi de nivel inferior, după cum urmează:

– Transformarea postului de educator principal  (S), în educator (M),

– Transformare postului de asistent medical principal (PL) în asistent medical (PL)

(5) Se aprobă transformarea unui post contractual vacant din statul de funcţii al Sectorului Servicii de Dezvoltare Publică și Clădiri,  după cum urmează:

– Transformarea postului de muncitor calificat tr. I în referent grad II.

Art. 2. (1) Se aprobă înființarea unei noi structuri Compartiment  Sport și Tineret  în cadrul Serviciul Public Servicii  Culturale, cu un post contractual de execuție de referent grad II (M) în componență, post mutat din cadrul Sectorului Servicii de Dezvoltare Publică și Clădiri.

 (2) Se aprobă modificarea structurii Sectorului Servicii de Dezvoltare Publică și Clădiri, ca  urmare a  mutării postului transformat în cadrul structurii noi inființate.

 Art. 3. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni şi serviciile publice de interes local, anexe la HCL 75/2016, cu modificările prevăzute la  art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre, conform Anexei 1 și Anexei 2 parte integrantă.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni prin aparatul de specialitate, respectiv prin Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane.

 

              Presedinte de sedinta

                    Popa Ovidiu

 

             Avizeaza pentru legalitate                      
                            Secretar,

                         Stefan Blanaru