nr. 104 din 26.10.2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr.104/26.10.2017
privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2017;

Văzând referatul de specialitate nr. 20378 din  19.10.2017 a Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane, cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018;

În conformitate cu prevederile art.23, alin.(1) lit. “a” – “g”  şi alin.(2) lit.”b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

În baza  art. 36 alin. 3 lit. b, art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnăveni  şi serviciile publice de interes local, pentru anul 2018, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

              Presedinte de sedinta

                    Popa Ovidiu

 

             Avizeaza pentru legalitate        
                Secretar,
            Stefan Blanaru