nr. 105 din 26.10.2017 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARATE NR.105/26.10.2017
privind  aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 30.09.2017

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 26 octombrie  2017;

Văzând Raportul de specialitate privind  aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 30.09. 2017  întocmit în cadrul  Direcţiei economice și înregistrat sub nr.20.295/19.10.2017;

În baza art. 49 alin (12)din  Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2017, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2017, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2017, conform anexelor nr. 7 – 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 Preşedinte de şedinţă,
         
Popa Ovidiu               

                                                                                                      Avizează pentru legalitate
                                                                                                                  Secretar,
                                                                                                
                 Blănaru Ștefan