nr. 107 din 26.10.2017 rivind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele situate în blocul ANL din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                          MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂREA nr.107/26.10.2017
privind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele situate în blocul ANL din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15

                                                                                                                                            

     Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 26 octombrie  2017;

         Văzând Raportul de specialitate întocmit de ing.Rusu Felicia, consilier în cadrul Direcţiei Economice, privind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele situate în blocul ANL din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15, în conformitate cu modificările aduse Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, prin OUG nr.30/2017, Legea 151/2017 şi HG 304/2017, înregistrat sub nr.20323/19.10.2017;

În conformitate cu prevederile OUG nr.30/2017, a Legii 151/2017 şi HG nr.304/2017, privind modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a  şi art.45 alin.1  din din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. Se aprobă cuantumului chiriei pentru locuinţele situate în blocul ANL din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni să încheie şi să semneze acte adiţionale la contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre;

        Art.3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

              Presedinte de sedinta
                    Popa Ovidiu

 

             Avizeaza pentru legalitate                                                                                          
                          Secretar,

                      Stefan Blanaru