nr. 108 din 26.10.2017 privind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele situate în blocul ANL din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15, pentru anul 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                          MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 108/26.10.2017
privind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele situate în blocul ANL din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15, pentru anul 2018

                                                                                                                                          

 Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 26 octombrie  2017;

Văzând Raportul de specialitate întocmit de ing.Rusu Felicia, consilier în cadrul Direcţiei Economice, privind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele situate în blocul ANL din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15, în conformitate cu modificările aduse Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, prin OUG nr.30/2017, Legea 151/2017,  HG 304/2017 şi valoarea de înlocuire pe mp de construcţie,  înregistrat sub nr.20324/19.10.2017;

În conformitate cu prevederile OUG nr.30/2017, a Legii 151/2017 şi HG nr.304/2017, privind modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a  şi art.45 alin.1  din din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1. Se aprobă cuantumului chiriei pentru locuinţele situate în blocul ANL din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15, pentru anul 2018, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni să încheie acte adiţionale la contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre;

        Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

              Presedinte de sedinta
                    Popa Ovidiu

 

            Avizeaza pentru legalitate                            
                       Secretar,

                   Stefan Blanaru