nr. 110 din 26.10.2017 pivind reaprobarea cofinanţării proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr. 2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin proiectul “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014+ 106373” de către Judeţul Mureş

ROMÂNIA                                                                                                                                       JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂREA NR. 110 din 26 octombrie 2017
pivind reaprobarea cofinanţării proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr. 2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin proiectul “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014+ 106373” de către Judeţul Mureş

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, la data de 26,10,2017;

Văzând Expunerea de motive a  Direcţiei Tehnice nr.20234/18.10.2017, privind reaprobarea cofinanţării proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin proiectul “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014+ 106373” de către Judeţul Mureş

Tinand cont de HCL nr.95/28.10.2010.

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit.b, şi lit.d din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată

În temeiul art. 39 alin.1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată

                                                HOTĂRĂŞTE :

 Art.1. Se aprobă cofinanţarea în continuare a proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin  proiectul: “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014+ 106373”, in valoare rămasă nevirată de  225,815,22 lei.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza  Primarul Municipiului Târnăveni, preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureş  si conducerea SC Compania AQUASERV SA Tg.Mureş

Art.3. Prezenta hotarare se comunică Primarului Municipiului Târnăveni, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureş, SC Compania AQUASERV SA Tg.Mureş şi Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş.

    

Presedinte de sedinta
          Popa Ovidiu                                   

                                                                                                                             Avizeaza pentru legalitate
                                                                                                                                          Secretar
                                                                                                                                    Stefan Blanaru