nr. 111 din 26.10.2017 privind aprobarea deplasării la San Salvo – Italia a unei delegatii de patru persoane condusa de primarul al municipiului Târnăveni în perioada 27 – 30.11.2017

R O M Â N I A                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 111/26.10.2017
privind aprobarea deplasării la San Salvo – Italia a unei delegatii de patru persoane condusa de primarul al municipiului Târnăveni în perioada 27 – 30.11.2017

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 26 octombrie 2017;

Văzând Raportul întocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.20385/20.10.2017;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis în străinatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu  modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) , al art. 45 alin.(1) și art.115, alin(1)  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.         Se aprobă deplasarea în străinătate, la San Salvo – Italia, , în perioada 27-30.11.2017, a delegatiei  condusa de primarul municipiului Tarnaveni dl.Meghesan Nicolae Sorin din care vor face parte si dl.Fodor Alexandru, dl.Voda Mircea si dl.Zeres Sergiu.

Art. 2.  Deplasarea se va efectua cu avionul

Art.3. Cheltuielile ocazionate de această deplasare(cheltuielile de transport şi diurna) se vor suporta din bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2017.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcția economică din cadrul UAT- municipiul Târnăveni.

              Presedinte de sedinta
                    Popa Ovidiu

 

             Avizeaza pentru legalitate        
                            Secretar,
                       Stefan Blanaru