Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție

 Nr.  21888/09.11.2017

 A N U N T

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI, judetul MUREŞ
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție

 

 • Creșa din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială

– 1 post – educator 

– 1 post – asistent  medical  

 • Sector Intreținere Reparatii Străzi

– 1 post – muncitor calificat treapta I

 

CONDITII NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE:
CONDIȚII GENERALE:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte  condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE:

 • Creșa
 • Educator

– studii medii în domeniul pedagogic absolvite cu diplomă de bacalaureat
– cu sau fără vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului

 • Asistent medical

– studii sanitare absolvite cu diplomă: şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
– să deţină certificat de membru O.A.M.M.G.A.M.R. pentru exercitarea profesiei de liberă practică medicală avizat pe anul în curs.
– cu sau fără vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului

 • Sector Intreținere Reparatii Străzi
 • Muncitor calificat treapta I
  – studii generale şi calificare în meseria  de electrician
  – minimum 9 ani vechime în meserie

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conf art. 6 din HGR nr. 286/2011: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul  constă din 2 probe şi se va desfăşura conform calendarului:

– Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data afişării  anunțului,  orele 15,00, la sediul instituției, P-ţa Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni,

proba scrisă: în data   de 05.12.2017, orele 10,00 la sediul instituţiei,
interviul: în data 07.12.2017 ora 10,00 la sediul instituţiei.

PERSOANA DE CONTACT : D-na Salahub Cristina Ecaterina, consilier – telefon 0265/443400- interior 39.

 

PRIMAR,
Nicolae-Sorin Megheşan

 

 

Anexa la anuntul  Nr. 21888/ 09.11.2017

BIBLIOGRAFIA   DE CONCURS  PROPUSA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  VACANTE:

 Bibliografie comuna        

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice,
 2. Legea nr. 215/2001 actualizata, privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.

 

 1. Bibliografie pentru ocuparea postului vacant din cadrul  Creșei- Serviciul Public de Asistență Socială
 • EDUCATOR:
 1. Legea nr 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ulterioare
 2. Legea nr. 116/2002 privind privind  prevenirea  si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile ulterioare,
 3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului , cu modificarile  ulterioare, republicata,
 4. Legea nr 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor- Publicata  cu completarile si modificarile ulterioare,
 5. HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei  de organizare  si functionare a creselor  si a  altor unitati  de educatie  timpurie  anteprescolara;
 6. Legea Educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Activitati de invatare pentru copii foarte mici  0-3 ani- Ghid pentru activitati zilnice-editor Carolyn Rutsch, editura VANDEMODE, 2005-UNICEF PROGRAMUL ,,Promovarea  educatiei Timpurii’.
 8. Manual de formare a specialistului in copilaria timpurie-editura Humanitas 2009.

 

 1. Bibliografie pentru ocuparea postului vacant din cadrul  Creșei -Serviciul Public de Asistență Socială
 • ASISTENT MEDICAL
 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 2. Ordinul nr. 916/2006 privind supravegherea si controlul infectiilor nozocomiale;
 3. Ghid de nursing- sub redactia Lucretia Titirca , Editura “ Viata Medicala Romaneasca”;
 4. Urgente medico- chirurgicale Sinteze- Lucretia Titirca ;
 5. Nursing – Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub redactia Lucretia Titirca – Editura Viata Romaneasca;
 6. Ordonanta de Urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical

 

 • Bibliografie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Sector Intretinere Reparatii Strazi
 • muncitor calificat treapta I
 1. Instalatii electrice – autori: R. Dromereschi, V. Gavril, L. Ionescu;

 

PRIMAR,

Nicolae-Sorin Megheşan