Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de conducere: Şef serviciu – Serviciul Public Servicii Culturale

 Nr.  22263/15.11.2017

 

A N U N T

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI, judetul MUREŞ

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de conducere

 

 • Serviciul Public Servicii Culturale

– un post – Şef serviciu

CONDITII NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE:

CONDIȚII GENERALE:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte  condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arte: arte vizuale, teatru, muzica, etc..
 • vechimea în domeniul studiilor absolvite de minimum doi ani;
 • cunoştinţe bune de operare pe calculator;

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conf art. 6 din HGR nr. 286/2011: 

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul  constă din 2 probe şi se va desfăşura conform calendarului:

– Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data afişării  anunțului,  orele 15,00, la sediul instituției, P-ţa Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni,

proba scrisă: în data   de 15.12.2017, orele 10,00 la sediul instituţiei,

interviul: în data 19.12.2017 ora 10,00 la sediul instituţiei.

PERSOANA DE CONTACT : D-na Macarie Viorica, consilier – telefon 0265/443400- interior 39.

 

PRIMAR,                                         
Nicolae-Sorin Megheşan

 

 

 

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea postului de sef serviciu- al
Serviciul Public Servicii Culturale

 

 

 1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare.

 1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din

autorităţile şi instituţiile publice.

 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor

publice de cultura aprobata prin Legea nr.269/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public,

publicată în MO nr.487/2009;

 1. Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 privind aprobarea Regulamentului cadru de

organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management;

 1. Ordinul nr. 2883/2003 – norme metodologice privind desfăşurarea activităţilor

specifice aşezămintelor culturale

 1. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe , cu modificarile si

completarile ulterioare.