nr. 112 din 23.11.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Târnăveni nr.76 din 11 iulie 2017 privind aprobarea unui parteneriat în scopul realizării în comun a proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                    
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 112/23.11.2017
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Târnăveni nr.76 din 11 iulie 2017 privind aprobarea unui parteneriat în scopul realizării în comun a proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş”

                Consiliul Local Târnăveni, in sedinta ordinara din data de 23 noiembrie 2017

Văzând Raportul nr. 22272/ 16.11.2017 privind aprobarea unui parteneriat în scopul realizării în comun a proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene Ungheni (DN15) – Târnăveni (DN14A), DJ151B între km 0+000-13+006 şi DJ142 între km 0+000-12+630, judeţul Mureş şi avizele comisiilor de specialitate,

In conformitate cu prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului general şi Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1.,

                În conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

                În temeiul prevederilor art.  45, alin (1), coroborat cu 36, lit „e”. din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:

 Art. 1. Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Târnăveni nr.76 din 11 iulie 2017 privind aprobarea unui parteneriat în scopul realizării în comun a proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează domnul Nicolae Sorin Megheșan, Primarul municipiului Târnăveni să semneze Acordul de parteneriat în forma prevăzută la art. I. din prezenta hotărâre.

               Presedinte de sedinta
                           
Sim Florin

                                                                                                  Avizeaza penru legalitate
                                                                                                     Secretar
                                                                                                   Stefan Blanaru

Anexa nr. 1