nr. 113 din 23.11.2017 pentru aprobarea proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş” și a cheltuielilor legate de proiect

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                    
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 113/23.11.2017
pentru aprobarea proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş” și a cheltuielilor legate de proiect

 

                Consiliul Local Târnăveni, in sedinta ordinara din data de 23 noiembrie 2017:

Văzând Raportul nr. 22274/ 16.11.2017 pentru aprobarea proiectului privind „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş” şi a cheltuielilor legate de proiect, precum și avizul comisiilor de specialitate, Scrisoarea nr. 26232/01.11.2017, transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, pentru demararea etapei precontractuale privind proiectul „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş”,

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului – condiţii generale pentru accesarea fondurilor aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi ale Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale,

În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:

 Art.1. Se aprobă proiectul „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale, apelul de proiecte nr.2.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş”, în cuantum de 140.794.801,06 lei (inclusiv TVA), conform bugetului proiectului, cuprins în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect în sumă de 0,00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuția de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 0,00 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Judeţului Mureş.

Art.5. Județul Mureș va asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere  ale proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) – judeţul Mureş”, pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia, se vor suporta de către unitatea administrativ-teritorială județul Mureș.

Art.7. Se împuterniceşte domnul Péter Ferenc, Președinte al Consiliului Județean Mureș, să semneze toate actele necesare, anexele şi contractul de finanţare în numele municipiului Târnăveni și al partenerilor.

Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei economice a Primăriei Municipiului Târnăveni şi Consiliului Judeţean Mureş, care vor răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

 

               Presedinte de sedinta
                           
Sim Florin

 

                                                                                                   Avizeaza penru legalitate
                                                                                                     Secretar
                                                                                                Stefan Blanaru