nr. 114 din 23.11.2017 privind aprobarea efectuarii activitatii “Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ” pentru sezonul rece 2017- 2018

R O M Â N I A
JUDE
ŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRN
ĂVENI                                                      
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 114/23.11.2017
privind aprobarea efectuarii activitatii   “Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ” pentru sezonul rece 2017- 2018

                Consiliul Local al municipiului Târnăveni, intrunit în şedinţa ordinară din data de 23 noiembrie 2017.

                Văzând Referatul de specialitate intocmit de sing. Coros Elena din cadrul Compartimentului Unitatea Locala de Monitorizare, inregistat cu  nr. 22157/ 15.11.2017.

                În temeiul art. 36 alin.(1) si al art. 46 alin. (6) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarilr si completarile ulteriare

                                                H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aproba efectuarea activitatii   “Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ” pentru sezonul rece 2017- 2018,  prin  inchirierea de utilaje si achizitia de material antiderapant .

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceşte Primarul Muncipiului Târnăveni.

                            

                     Presedinte de sedinta
                           
Sim Florin

                                                                                                                             Avizeaza penru legalitate
                                                                                                                                 Secretar
                                                                                                                             Stefan Blanaru