nr. 115 din 23.11.2017 privind aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice aferent Municipiului Tarnaveni

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 115/23.11.2017
privind aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice aferent Municipiului Tarnaveni

 

             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara din 23.11.2017;

             Văzând referatul de specialitate nr. 22199/15.11.2017 intocmit de catre Directia Tehnica;

In conformitate cu art. 9, alin. 12,13 si 14 din Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica;

  Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001;

             În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba „Programul de imbunatatire a eficientei energetice aferent Municipiului Tarnaveni” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

                     Presedinte de sedinta
                           
Sim Florin

 

                                                                                                                             Avizeaza penru legalitate
                                                                                                                                 Secretar
                                                                                                                              Stefan Blanaru