nr. 119 din 23.11.2017 privind hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. I al anului școlar 2017-2018

R O M Â N I A                                                                                         
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.119/23.11.2017
privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al  burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. I  al anului școlar 2017-2018

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 23  noiembrie 2017;

Văzând Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. I  al anului școlar 2017-2018 , întocmit în cadrul  Direcţiei economice și înregistrat sub nr. 22.268/15.11.2017;

În baza prevederilor Ordinului Ministrului  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5576/2011, modificat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.3470/2012, prin care au fost aprobate Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul I al anului şcolar 2017-2018, conform Anexei nr 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul I al anului şcolar 2017-2018, după cum urmează:

– burse de performanţă                                                300  lei/elev

– burse de merit                                                              60  lei/elev 

– burse de studiu                                                             50  lei/elev

 

            Burse de ajutor social
                        Din care:

– burse de boală                                                                          50  lei/elev 

– burse pentru elevi din mediul rural                                       40  lei/elev

– burse pentru elevi din familii cu venituri mici                       40  lei/elev

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni

 

 

            Preşedinte de şedinţă,         
                   Sim Florin

                                                                             Avizează pentru legalitate
                                                                                              Secretar,
                                                                                       
Blănaru Ștefan

Anexa nr. 1 – numărul burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul I al anului şcolar 2017-2018