nr. 120 din 23.11.2017 privind aprobarea necesitatii şi oportunitatea achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 120/23.11.2017
privind aprobarea  necesitatii şi oportunitatea achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2017

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 23.11.1017;

                Văzând  referatul  cu nr. 22256 din data de 15.11.2017, întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

                În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

                În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2017:

  1. CU FINANŢARE DIN BUGETUL LOCAL

                – Container de stocare de maxim 1.000 litri, dotat cu pompă

                – Întocmire documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de gospodărirea apelor pentru depozitul de deșeuri, închis, al municipiului Târnăveni         

                – Întocmirea Studiului de oportunitate, Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și a Studiului de trafic.

                Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

                 Presedinte de sedinta

                            Sim Florin

 

                                                                                                   Avizeaza penru legalitate

                                                                                                      Secretar

                                                                              Stefan Blanaru