nr. 121 din 23.11.2017 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2017

R O M Â N I A                                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 121/23.11.2017
privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2017

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  ordinară din data de 23 noiembrie  2017;

Văzând Raportul la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2017, întocmit de director executiv – Direcţia economică  și înregistrat sub nr. 22.269/18.07.2017;

În baza prevederilor  Legii   nr. 6/17.02.2017  privind bugetul de stat pe anul 2017 şi a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit.”a” , al  art. 45 alin.(2), lit.”a” și a art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.    Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2017 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.   

                 Presedinte de sedinta
                           
Sim Florin

                                                                                                  Avizeaza penru legalitate
                                                                                                     Secretar
                                                                                                    Stefan Blanaru