nr. 122 din 23.11.2017 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

R O M Â N I A                                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr.122/23.11.2017
privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2018.

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09  octombrie 2018;

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 19.021/04.10.2018, întocmit de şef Serviciu impozite şi taxe, prin care se propune stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018;

În baza prevederilor Titlului IX din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

În temeiul art. 36 alin. (1) , alin(4), lit.c şi art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă impozitele şi taxele locale  pentru anul 2018, aplicabile la nivelul Municipiului Târnăveni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se stabileşte cota de 10% reprezentând bonificaţie acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an – până la data de 31 martie 2018.

Bonificaţia de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an – până la data de 31 martie 2018 se aplică şi persoanelor juridice.

 Art.3. Prezenta hotărâre  intră în vigoare începand cu data de  1 ianuarie 2018,  dată la care se abrogă orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate.

               Preşedinte de şedinţă,               
                   Sim Florin

 

                                                                                                   Avizează pentru legalitate
                                                                                                                   Secretar,
                                                                                                            
Blănaru Ștefan

 

Anexa nr. 1 – impozitele şi taxele locale  pentru anul 2018