nr. 123 din 23.11.2017 privind aprobarea suprafetei de teren ale unui imobil aflat in domeniul public al municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                        
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.123/23.11.2017
privind aprobarea suprafetei de teren ale unui imobil aflat in domeniul public al municipiului Tarnaveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  23 noiembrie 2017;

Văzând referatul nr.22344/17.11.2017, întocmit de dl. ing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului cadastru și banca de date urbane ;               

 În temeiul art. 36 şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba înscrierea  în Cartea Funciara a suprafeţei de teren a imobilului aflat in domeniul public al municipiului Tarnaveni, cuprins in tabelul de mai jos, rezultata in urma masuratorilor de precizie, conform planului de amplasament si delimitare anexate:

 

Nr. crt Cod de clasificare Denumirea bunului  Elemente de identificare Valoare de inventar Situaţia juridică actuală Suprafaţă din măsurători
1. 1.8.1 Teren intravilan Bobohalma Primăria Târnăveni 936 mp

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

Presedinte de sedinta
                 Sim Florin                                        

                                                                                                                             Avizeaza pentru legalitate

                                                                                                                                           Secretar
                                                                                                                                    Stefan Blanaru