nr. 124 din 23.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire ”Casa de locuit P+M si construire anexe”

 R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.124 / 23.11.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire ”Casa de locuit P+M si construire anexe,,

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  23 noiembrie 2017;

Văzând referatul nr. 22172/ 15.11.2017, întocmit de către Arhitectul Sef al Municipiului Târnăveni;

În baza art. 27¹ lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire ”Casa de locuit P+M si construire  anexe – pe amplasamentul situat pe str. Armatei, nr. 13, Tarnaveni, beneficiar: S.C. Autoscavi STG S.R.L., cu sediul in Tarnaveni, str. Tractoristilor, nr. 3.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 Presedinte de sedinta
             Sim Florin                                        

                                                                                                                             Avizeaza pentru legalitate

                                                                                                                                          Secretar
                                                                                                                                    Stefan Blanaru