nr. 125 din 27.11.201 privind aprobarea cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Vaii Tarnavelor.

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 125/27.11.201
privind aprobarea cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara      a Vaii Tarnavelor.

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședinta extraordinara din data de 04 decembrie 2017;

Vazand cererea Asociaitiei de Dezvoltare Intercomunitara a Vaii Tarnavelor inregistrata sub nr.22879/27.11.2017 si Raportul de specialitate inregistrat sub nr.22881/27.11.2017;

Ținand cont de prevederile  art.11, 12, 13, 36  alin. (7) lit.c), art. 37 si art.124 din Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare,

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică
locală;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se stabileste cotiazatia anuala la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Vaii Tarnavelor in suma de 0,50 lei/locuitor/an.

Art.2 . Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Tarnaveni.

            Preşedinte de şedinţă,

           Tutecean Dan Cristian

 

               Avizează pentru legalitate

               Secretar,

           Stefan Blanaru