nr. 131 din 18.12.2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, respectiv a spaţiului pentru comercializare mărfuri alimentare şi/sau nealimentare în suprafaţă de 16,35 mp situat în Târnăveni, str. Piaţa Agroalimentară Avram Iancu nr.8, corp.C, boxa 3, a Documentaţiei de atribuire, a Caietului de sarcini şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a lictaţiei publice cu strigare

R O M Â N I A                                                                       
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL
      

HOTĂRÂREA nr. 131/18.12.2017
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, respectiv a spaţiului pentru comercializare mărfuri alimentare şi/sau nealimentare în suprafaţă de  16,35 mp situat în Târnăveni, str. Piaţa Agroalimentară Avram Iancu  nr.8, corp.C, boxa 3, a Documentaţiei de atribuire, a Caietului de sarcini şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a lictaţiei publice cu strigare

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de  18 decembrie 2017;

                Având în vedere Raportul  de specialitate, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 23845/12.12.2017;

          În temeiul art. 36 alin.1, alin.2  lit.(c), alin.5 lit.(a), lit.(b), art. 45 şi art.123 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă, respectiv a spaţiului pentru comercializarea mărfurilor alimentare şi/sau nealimentare, în suprafaţă de 16,35 mp situat în Tarnaveni, str. Piaţa Agroalimentară Avram Iancu, nr.8, corp.C, boxa 3.

Art.2 Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă  Documentaţia de atribuire,  Caietul de sarcini şi   Regulamentul de organizare şi desfaşurare a licitaţiei publice cu strigare.

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcţia Economică

 

         Presedinte de sedinta
           Tutecean Dan Cristian

                                                                                         Avizeaza pentru legalitate  
                                                                                                      Secretar,
                                                                                             Blanaru Stefan