nr.127 din 18.12.2017 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni la data de 30.11. 2017

R O M Â N I A                                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.127/18.12.2017
privind  aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 30.11. 2017

 

Consiliul  Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 18 decembrie 2017;

Văzând Raportul de specialitate privind  aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 30.11. 2017  întocmit în cadrul  Direcţiei economice și înregistrat sub nr.23.675/08.12.2017;

În baza art. 49 alin (12)din  Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni la data de 30.11.2017.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

            Presedinte de sedinta
           Tutecean Dan Cristian

 

                                                                                                     Avizeaza pentru legalitate   
                                                                                                      Secretar,
                                                                                                      Blanaru Stefan