nr. 126 din 18.12.2017 privind aprobarea necesitatii şi oportunitatii achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2017

 R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 126/18.12.2017

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 18.12.1017;

                Văzând  referatul  cu nr. 23814/11.12.2017, întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

                În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

                În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării unor lucrări, servicii şi produse pe anul 2017:

  1. CU FINANŢARE DIN BUGETUL LOCAL

                – Întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru „Renovarea și modernizarea Centrului de servicii socio-medicale”

                – Actualizarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Modernizare, reabilitare și extindere Gimnaziul de Stat Traian – Târnăveni„

                – Actualizarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Modernizare, reabilitare Colegiul Tehnic – Târnăveni„

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

            Presedinte de sedinta
           Tutecean Dan Cristian

 

                                                                                                     Avizeaza pentru legalitate   
                                                                                                      Secretar,
                                                                                                     Blanaru Stefan