nr. 128 din 18.12.2017 privind aprobarea modificării unor sume alocate cultelor religioase din municipiul Târnăveni pe anul 2017 prin H.C.L. nr. 69/29.06.2017

R O M Â N I A                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 128/18.12.2017
privind aprobarea modificării unor sume alocate cultelor religioase din municipiul Târnăveni pe anul 2017 prin H.C.L. nr. 69/29.06.2017

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 18 decembrie 2017;

Văzând Raportul  de specialitate nr. 23.675/08.12.2017 privind aprobarea modificării unor sume alocate cultelor religioase din municipiul Târnăveni pe anul 2017 prin H.C.L. nr. 69/29.06.2017 , întocmit de ec.Muth Rodica – director ex.– Direcţia economică;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târnăveni  nr.69/29.06.2017 privind aprobarea alocării  sumelor  aprobate în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2017 cultelor religioase din municipiul Târnăveni; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, cu modificările şi completările ulterioare și a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr.82/2001 aprobate prin H.G. nr. 1265/2010;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin.(6) lit c) şi ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea  sumei de 6.000 lei prevăzută  în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2017, Parohiei Ortodoxe nr. V Târnăveni,  prin redistribuirea sumelor rămase disponibile din sumele alocate în anul 2017 , Parohiei Ortodoxe nr. II Târnăveni și Parohiei Ortodoxe nr. III Târnăveni .

Biserica Ortodoxă  Târnăveni                                                                                            (lei)                                                                                         

2. Parohia ortodoxă nr.II -3.000
4. Parohia ortodoxă nr.III -3.000
5. Parohia ortodoxă nr.V +6.000

               

Art. 2. Se aprobă utilizarea sumei de  8.000 lei alocată Bisericii Reformate Târnăveni  și a  sumei de 5.000 lei alocată Bisericii Creștine Baptistă Betania,   pentru  finanțarea lucrărilor de reparații a sediilor administrative                                                                                

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

            Presedinte de sedinta
           Tutecean Dan Cristian

                                                                                                               Avizeaza pentru legalitate   

                                                                                                                  Secretar,
                                                                                                                 Blanaru Stefan