nr. 129 din 18.12.2017 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, pe o perioadă de un an

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                          MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 129/18.12.2017
privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, pe o perioadă de un an

                                                                                                                                            

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 18 decembrie 2017;

Văzând Raportul de specialitate întocmit de ing.Rusu Felicia, consilier în cadrul Direcţiei Economice, privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, pe o perioadă de un an, înregistrat cu nr.23786/11.12.2017;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.a, lit.b  şi art.45 alin.1  din din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE:

 Art.1  Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă,care au fost încheiate prin licitaţie publică.

 Art.2 Termenul de prelungire a duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 este de 1 an.

 Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

           Presedinte de sedinta 
          Tutecean Dan Cristian

 

                                                                                                      Avizeaza pentru legalitate   
                                                                                                      Secretar,
                                                                                                     Blanaru Stefan