nr. 130 din 18.12.2017 privind modificarea HCL 24/25.02.2016, privind aprobarea radierii din Cartea Funciară a dreptului de proprietate notat în favoarea Municipiului Târnăveni, pentru imobilul situat în Municipiul Târnăveni str.Aleea Gării nr.15 şi notarea dreptului de proprietate pentru Statul Român, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, in sensul menţinerii dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 580 mp şi notarea dreptului de administrare a imobilului, în favoarea municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                         
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 130/18.12.2017
privind modificarea HCL 24/25.02.2016, privind aprobarea  radierii din Cartea Funciară a dreptului de proprietate notat în favoarea Municipiului Târnăveni, pentru imobilul situat în Municipiul Târnăveni str.Aleea Gării nr.15 şi notarea dreptului de proprietate pentru Statul Român, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, in sensul menţinerii dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 580 mp şi notarea  dreptului de administrare  a imobilului,  în favoarea municipiului Târnăveni

                                                                                                                                           

        Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 18 decembrie 2017;

         Văzând Raportul de specialitate întocmit de ing.Rusu Felicia, consilier în cadrul Direcţiei Economice,  privind modificarea HCL 24/25.02.2016, privind aprobarea  radierii din Cartea Funciară a dreptului de proprietate notat în favoarea Municipiului Târnăveni, pentru imobilul situat în Municipiul Târnăveni str.Aleea Gării nr.15 şi notarea dreptului de proprietate pentru Statul Român, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, dar cu menţinerea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 580 mp şi notarea  dreptului de administrare  a imobilului,  în favoarea municipiului Târnăveni înregistrat cu nr.23798/ 11.12.2017;

În conformitate cu  prevederile Legii nr.89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se aprobă modificarea HCL 24/25.02.2016, privind aprobarea  radierii din Cartea Funciară a dreptului de proprietate notat în favoarea Municipiului Târnăveni, pentru imobilul situat în Municipiul Târnăveni str.Aleea Gării nr.15 şi notarea dreptului de proprietate pentru Statul Român, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, in sensul menţinerii dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 580 mp şi notarea  dreptului de administrare  a imobilului,  în favoarea municipiului Târnăveni.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

         Presedinte de sedinta
           Tutecean Dan Cristian

                                                                                                     Avizeaza pentru legalitate  
                                                                                                                    Secretar,
                                                                                                           Blanaru Stefan