nr.132 din 18.12.2017 privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea unor proiecte de investiții pentru perioada 2017-2018

R O M Â N I A                                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.132/18.12.2017
 privind aprobarea creditelor de angajament  pentru realizarea unor proiecte  de investiții  pentru perioada 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 18  decembrie 2017;

Văzând  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea unor proiecte  de investiții  pentru perioada 2017-2018,  înregistrat sub nr. 23.880/12.12.2017;

În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor  bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;

În conformitatea cu prevederile art.4, alin. din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (4), art.45 alin.(2) lit.(a) și art.115 alin.(1), lit.b)  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă creditele de angajament pentru realizarea unor proiecte  de investiții  pentru perioada 2017-2018, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni și Serviciul investiții, achiziții și servicii publice..

         Presedinte de sedinta
           Tutecean Dan Cristian

 

                                                                                                 Avizeaza pentru legalitate  
                                                                                                      Secretar,
                                                                                                 Blanaru Stefan