nr.134 din 18.12.2017 privind aprobarea cotizatiei aferente anului 2017 catre ADI ECOLECT MURES

R O M Â N I A
JUDE
ŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRN
ĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.134/18.12.2017
privind aprobarea cotizatiei aferente anului 2017 catre ADI ECOLECT  MURES

         Consiliul local al municipiului Târnăveni intrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2017;

         Conform Hotararii nr.3/19.04.2017 emisa de catre A.D.I. „ ECOLECT MURES”. 

         Văzând Referatul de specialitate intocmit de sing.Coros Elena din cadrul Compartimentului Unitate Locala de Monitorizare, inregistat cu nr. 23.530/07.12.2017

         În baza prevederilor art. 36 alin. (6) si al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/ privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art. 1.  Se aproba cotizatia de 21.093 lei aferenta anului 2017 care va fi platita de municipiul Tarnaveni catre A.D.I. „ ECOLECT MURES” .

Art. 2.  Începând cu data adoptarii prezentei hotarari se abroga orice dispozitii contrare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceşte Primarul Muncipiului Târnăveni.

  

 

         Presedinte de sedinta
           Tutecean Dan Cristian

                                                                                Avizeaza pentru legalitate
                                                                                                 Secretar,
                                                                                           Blanaru Stefan