nr. 135 din 18.12.2017 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2018 de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998, a asociaţiilor şi fundaţiilor, aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor în care este prevăzut punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare

R O M Â N I A                                                                                    
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.135/18.12.2017
privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2018 de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998, a asociaţiilor şi fundaţiilor, aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor în care este prevăzut punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 18 decembrie 2017;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrat sub nr. 24.013/13.12.2017, cu propunerea de aprobare a liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2018, de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998, a asociaţiilor şi fundaţiilor, aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei, a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare, îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

Ţinând cont de prevederile art. 1, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, alin. (1) şi (3), ale art. 5, alin. (1) şi (2), ale art. 6, alin. (1) şi ale art. 7*2 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a), pct. 2, art. 45, alin. 2 şi a art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001, a  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. (1) Se aprobă liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale în anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998, pentru următoarele tipuri de servicii:

  1. centre de zi pentru copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi;
  2. centre de zi pentru persoane vârstnice sau persoane cu dizabilităţi;
  3. adăpost de noapte;
  4. unităţi de îngrijire la domiciliu;
  5. cantine sociale;
  6. adăpost şi consiliere pentru victimele violenţei în familie;
  7. centre de consiliere şi terapie pentru persoane aflate în dificultate.

Finanţarea cheltuielilor pentru liniile de subvenţionare prevăzute la alin. (1) se face în limitele sumelor alocate de la bugetul local pe anul 2018.

 

Art.2. Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiei, în următoarea componenţă:

1.Muth Horatiu Director SPAS –  preşedinte;
2.Mihailescu Alin -consilier local –  membru;
3.Dorin Gligor -consilier local –  membru;
4.Fodor Iosif -consilier local;
5.Ignat Ancuta -consilier juridic, Compartiment Juridic – membru;
6.Hancu Maria – consilier, Direcţia Economică – membru
7.Feierdan Viorica -inspector specialitate, Serviciul Public de Asistenţă Socială – secretar.   

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Grila de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor şi punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, potrivit Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pe site-ul Municipiului Târnăveni, la adresa https://primariatarnaveni.ro/, se vor publica documentele necesare de solicitare a subvenţiei, modelul de cerere de solicitare a subvenţiei, precum şi celelalte anexe prevăzute de Legea nr. 34/1998.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Târnăveni, Direcţia-Serviciul Public de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi membrii Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, nominalizaţi la art. 2 din prezenta hotărâre.

 

            Presedinte de sedinta
           Tutecean Dan Cristian

                                                                                                 Avizeaza pentru legalitate   
                                                                                                       Secretar,
                                                                                                     Blanaru Stefan