Publicitate numarul 147019 – Actualizare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere Gimnaziul de Stat Traian, Târnaveni”

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Muth Teodor , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Actualizare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere Gimnaziul de Stat Traian, Târnaveni”

CPV: 79314000-8-Studiu de fezabilitate (Rev.2)

Descrierea contractului: Actualizare DALI, inclusiv Expertiza tehnica si Auditul energetic pentru proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere Gimnaziul de Stat Traian, Târnaveni” conform referatului nr. 23812/11.12.2017 astfel incat sa respecte Ghidul solicitantului si Cererea de finantare pentru a introduce proiectul in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 10, Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1 Investitii in educatie si formare, inclusive formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.2 Cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii. Intrucat cladirea este monument istoric, pentru obtinerea avizului de la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale – Comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 9 Sibiu este necesar a se intocmi Studiul de parament si Expertiza biologica a cladirii. Tema lucrari conform caiet de sarcini nr. 24376/19.12.2017

Valoarea estimata fara TVA: 54000.00 RON

Conditii contract: -Durata de executie : 60 zile -Predare si receptie lucrare: in baza PV de predare -primire la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si aprobarea indicatorilor tehnico-economici in sedinta de consiliu local. -Modalitati de plata: plata se face pa baza de facturi emise, in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii si receptiei . -Prestatorul care va fi declarat castigator, dupa plata serviciului prestat, trebuie sa renunte la drepturile patrimoniale de autor asupra documentelor intocmite la faza DALI, aceste drepturi vor reveni autoritatii contractante

Conditii participare: Documentele solicitate: Scrisoare de inaintare, oferta financiara, cu respectarea conditiilor din Caietul de sarcini nr. 24376/19.12.2017

Criterii adjudecare: Oferta conforma cu pretul cel mai scazut si publicarea in SEAP a ofertei castigatoare.

Termen limita primire oferte: 28.12.2017

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini nr. 24376/19.12.2017 si referatul de specialitate nr. 23812/11.12.2017 pot fi vizualizate pe site-ul www.primariatarnaveni.ro in sectiunea Informatii publice/achizitii publice/2017. Valabilitatea ofertei este de 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Ofertele se depun la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, Piata Primariei, nr. 7, registratura, cam 23, termenul de depunere fiind data de 28.12.2017.

 

Fisier atasat:

Caietul de sarcini nr. 24376/19.12.2017 si referatul de specialitate nr. 23812/11.12.2017