nr. 138 din 28.12.2017 privind modificarea și completarea poziției 13 din anexa la Hotărârea de Consiliu Local nr. 41/30.03.2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 H O T Ă R Â R E A nr. 138/28.12.2017

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de 28.12.1017;

                Văzând  referatul  cu nr. 24601/21.12.2017 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

                În temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

                În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. Se modifică și completează poziția 13 din anexa la Hotărârea de Consiliu Local nr. 41/30.03.2017, care va avea următorul conținut:

„- Semafoare pentru patru treceri de pietoni, montate în următoarele locații:

                – Gimnaziul de Stat Traian

                – Biserica Sf. Gheorghe

                – Poliția Târnăveni

                – Policlinică.”

 

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

          Presedinte de sedinta

                 Voda Mircea

 

 

                                                                                                                                   Avizeaza pentru legalitate   

                                                                                                     Secretar,

                                                                                                                                                   Blanaru Stefan