nr. 136 din 28.12.2017 privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiat cu Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Fundatia Buckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂREA NR. 136/28.12.2017 
privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiat cu Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Fundatia Buckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, in cadrul proiectului cu titlul

„ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedintaextraordinaradin 28.12.2017;

Văzând referatul nr.24.600/21.12.2017, privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiat cu Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Fundatia Buckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, in cadrul proiectului cu titlul„ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1)din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1.Se aproba modificarea Acordului de parteneriat incheiat intre FundatiaCentrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni, Fundatia Buckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

 Presedinte de sedinta
     Voda Mircea

                                                                                                                           Avizeaza pentru legalitate
                                                                                                                                Secretar,
                                                                                                                                   Blanaru Stefan