nr. 3 din 25.01.2018 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă, respectiv a spaţiului cu destinație magazie și a terenului aferent construcției, situat în Bobohalma, FN, a Documentaţiei de atribuire, a Caietului de sarcini şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a lictaţiei publice cu strigare

R O M Â N I A                                                                       
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 3/25.01.2018
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă, respectiv a spaţiului cu destinație magazie și a terenului aferent construcției, situat în Bobohalma, FN, a Documentaţiei de atribuire, a Caietului de sarcini şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a lictaţiei publice cu strigare

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 25 ianuarie 2018 ;

                Având în vedere Raportul  de specialitate, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 1673/17.01.2018

          În temeiul art. 36 alin.1, alin.2  lit.(c), alin.5 lit.(a), lit.(b), art. 45 şi art.123 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă, respectiv a spaţiului cu destinație magazie și a terenului aferent construcției, situat în Bobohalma, FN.

Art.2 Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă  Documentaţia de atribuire,  Caietul de sarcini şi   Regulamentul de organizare şi desfaşurare a licitaţiei publice cu strigare.

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcţia Economică

  Președinte de ședință       

           Voda Mircea

                                                                                         Avizează pentru legalitate,    
                                                                                                  Secretar
                                                                                                  Ștefan Blănaru