nr. 5 din 25.01.2018 – privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”, situat în Municipiul Târnăveni

R O M A N I A
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 5/25.01.2018
privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”, situat în Municipiul Târnăveni, str. Piața Trandafirilor nr.10, în imobil cu altă destinaţie, respectiv spațiu pentru desfășurarea activităților didactice specifice programului universitar de licență ”medicină generală” din cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa extraordinară din 25 ianuarie 2018;

Văzând referatul nr. 1777/18.01.2018,  întocmit de Direcţia Economică;

În conformitate cu art.112 alin.(2) şi (6) din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată;

În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a), alin.(7)  lit.a)  şi al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1   Se aprobă schimbarea  destinaţiei imobilului în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”, situat în Municipiul Târnăveni, str.Piața Trandafirilor nr.10, în imobil cu altă destinație , respectiv spațiu pentru desfășurarea activităților didactice specifice programului universitar de licență ”medicină generală” din cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș.

Art.2  Schimbarea destinaţiei se poate face doar după primirea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Art.3   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

         Președinte de ședință
                 Voda Mircea

                                                                                                        Avizează pentru legalitate
                                                                                                                SECRETAR
                                                                                                            
Blănaru Ștefan