nr. 7 din 25.012018 – privind aprobarea Planului de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2018

ROMÂNIA                                                                           
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                   
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR. 7/25.012018
privind aprobarea Planului de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2018

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 25 ianuarie 2018;

                Văzând Referatul de specialitate privind aprobarea Planului de acţiuni a lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2018, întocmit de Directorul executiv al Direcţiei-Serviciul Public de Asistenţă Socială, înregistrat sub nr.606/09.01.2018;

                În temeiul art.36 alin.(1) şi alin.(6) lit. a) şi al art.45 alin.(1) din Legea nr.215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2018, conform  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

                Preşedinte de şedinţă,
                 
Voda Mircea

                                                                                                   Avizează pentru legalitate
                                                                                                                  Secretar,
                                                                                                             
Blănaru Ştefan